دستگیری امام سجاد(ع) از فقرا و تهیدستان

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

دستگیری امام سجاد(ع) از فقرا و تهیدستان


امام علی بن الحسین(ع) در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند . در شب تاریک از خانه خارج می شد و بر کمرِ مبارک خود ، انبانی که در آن کیسه هایی از دینار و درهم بود حمل می کرد ، و گاهی طعام و هیزم به دوش می گرفت و به خانه های فقرا می برد ، هر یک از خانه ها را در می زد و به کسی که در را می گشود مرحمت می کرد ، در حالی که چهره خود را می پوشانید تا فقیر او را نشناسد . وقتی که بدن نازنین امام سجاد(ع) را برای غسل دادن در محل شستن نهادند دیدند پشت مبارکش از اثر همان انبان ها مثل زانوی شتر چروکیده گشته است . امام سجاد(ع) صد خانواده از تهیدستان مدینه را سرپرستی می کرد ، و همواره دوست داشت که یتیمان و اشخاص زمین گیر و فقیران بیچاره ای که درها به روی آنها بسته بود بر سر سفره اش حاضر شوند ، و با دست مبارک خود به آنها طعام می خورانید ، و هر کدام از آنها که اهل و عیال داشت برای آنان غذا می فرستاد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 486)
دستگیری امام سجاد،فقرا،تهیدستان،دستگیری،دستگیری کردن،فقرا و تهیدستان،دستگیری از فقرا،دستگیری از تهیدستان،دستگیری از فقرا و تهیدستان،دستگیری امام سجاد از فقرا و تهیدستان،امام سجاد و فقرا،فقرا و امام سجاد،تهیدستان و امام سجاد،امام سجاد و تهیدستان