علائم ظهور امام مهدي عجل الله تعالي فرجه

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

علائم ظهور امام مهـدى (ع )

در ايـنـجـا بـه ذكـر قـسـمـتـى از نـشـانـه هـاى ظـهـور حـضـرت قـائم آل محمد (اَرْواحُنا فَداه ) مى پردازيم كه پيش از ظهور آن حضرت رخ مى دهد:
1 ـ خـروج سـفـيـانـى (سـفـيـانـى ، يـكـى از طـاغـوتـهـاى مـقـدّس مـآب از نـسـل ابـوسـفيان است و در شام به دست سپاه حضرت مهدى (عليه السلام ) شكست خورده و كشته مى شود).
2 ـ كـشـتـه شـدن سـيـّدِ حـسـنـى (جـوان خـوش صـورت از آل امام حسن (عليه السلام ) با سپاهش به حمايت از امام زمان (عليه السلام ) برمى خيزد و سرانجام ، به شهادت مى رسد).
3 ـ اختلاف بنى عبّاس در رياست دنيا.
4 ـ گرفتن خورشيد در نيمه ماه رمضان .
5 ـ گرفتن ماه در آخر آن ماه ، برخلاف عادت (و نظم فلكى ).
6 ـ فرو رفتن زمين بيداء (زمين بين مكّه و مدينه ).
7 ـ فرو رفتن زمين در نقطه اى از مشرق و مغرب .
8 ـ توقّف خورشيد، هنگام اوّل ظهر تا وسط وقت عصر.
9 ـ طلوع خورشيد از مغرب .
10 ـ كشتن ((نفس زكيّه )) در پشت كوفه همراه هفتاد نفر از نيكان .
11 ـ سر بريدن يك مرد هاشمى بين حجرالا سود و مقام ابراهيم (عليه السلام ) .
12 ـ ويران شدن ديوار مسجد كوفه .
13 ـ به اهتزاز درآمدن پرچمهاى سياه از جانب خراسان .
14 ـ خروج يمانى (يمانى از مردان نيك و طرفدار امام زمان (عليه السلام ) است ) كه به حمايت از آن حضرت ، با سپاه خود برمى خيزد.
15 ـ ظهور مغربى در مصر و حكومت او بر مردم شام .
16 ـ فرود تركها به جزيره .
17 ـ ورود روميان به رمله .
18 ـ طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق كه همچون ماه مى درخشد سپس دو جانب آن خم گردد كه نزديك شود كه آن دو جانب به همديگر متّصل شوند.
19 ـ پديد آمدن سرخى در آسمان كه در فضا پراكنده گردد.
20 ـ آتشى در طول مشرق ، آشكار شود و سه روز يا هفت روز در آسمانى باقى بماند.
21 ـ پاره نمودن عرب اسارت خود را و حكومت عرب بر شهرها و كشورها.
22 ـ بيرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم .
23 ـ كشتن امير مصر، توسّط مردم مصر.
24 ـ خراب شدن شام .
25 ـ اختلاف سه پرچم در شام (كشمكش سه گروه ).
26 ـ ورود دو پرچم قيس و عرب به كشور مصر.
27 ـ به اهتزاز درآمدن پرچمهاى قبيله ((كنده )) در خراسان .
28 ـ آمدن اسبهايى از جانب مغرب ، تا اينكه در كنار حيره (نزديك كوفه ) بسته شوند.
29 ـ برافراشته شدن پرچمهاى سياه از جانب مشرق به سوى حيره .
30 ـ طغيان آب فرات ، به طورى كه سرازير كوچه هاى كوفه گردد.
31 ـ خروج شصت دروغگو كه همه آنان ادّعاى نبوت مى كنند.
32 ـ خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب (عليه السلام ) كه همه آنان ادّعاى امامت براى خود دارند.
33 ـ سـوزانـدن مـردى بـلنـد مـقـام از شـيـعيان بنى عبّاس بين سرزمين جلولاء (واقع در هفت فرسخى خانقين ) و سرزمين خانقين .
34 ـ بستن پلى نزديك محله كرخ بغداد.
35 ـ برخاستن باد سياهى در بغداد، در آغاز روز.
36 ـ زلزله شديد در بغداد.
37 ـ فرو رفتن بيشتر شهر بغداد در زمين بر اثر زلزله .
38 ـ ترس عمومى كه عراق و بغداد را فراگيرد.
39 ـ مرگهاى سريع و عمومى در بغداد.
40 ـ كم شدن اموال و انسانها و محصول كشاورزى .
41 ـ پـيـدايـش مـلخ در فصل خود و در غير فصل خود تا آنجا كه زراعتها و غلاّت را از بين ببرد.
42 ـ كم شدن غلاّت و محصولات گياهى .
43 ـ اختلاف و كشمكش در ميان دو صنف از عجم و خونريزى بسيار بين آنان .
44 ـ بيرون آمدن بردگان از زير فرمان اربابان و كشتن اربابان .
45 ـ مسخ شدن جمعى از بدعتگذاران ، به صورت ميمون و خوك .
46 ـ پيروزى بردگان بر شهرهاى اربابان .
47 ـ نـداى (غـيرعادى ) از آسمان بر همه جهان به طورى كه هركسى در هر زبانى باشد آن ندا را به زبان خودش مى شنود.
48 ـ پيدايش صورت و سينه انسان در قرص خورشيد.
49 ـ مـردگـانى زنده از قبرها بيرون آيند و به دنيا بازگردند و به ديد و بازديد با همديگر بپردازند.
50 ـ در پـايـان هـمـه ، 24 بـار، باران پى در پى مى آيد و زمين خشك را پس از مرگش ، زنـده و سـبـز و خـرّم مـى كـنـد و به دنبال آن بركتهاى زمين بروز مى نمايد و در دسترس قرار مى گيرد.
و بـعـد از ايـن حـوادث ، هـرگـونـه بـلا و ناراحتى و گرفتارى معتقدين به حق از شيعيان حـضـرت مـهـدى (عـليـه السـلام ) برطرف مى گردد، در اين هنگام آنها آگاه شوند كه امام عصر (عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجَه الشّريف ) در مكّه ظهور كرده است براى يارى او به سوى مكّه رهسپار شوند، چنانكه روايات ، بيانگر اين مطلب است .
ايـن نـشـانه هايى كه ذكر شد، پاره اى از آنها حتمى است و پاره اى مشروط به شرايطى اسـت و خـداونـد دانـاتـر اسـت كـه چـه خـواهـد شـد و مـا آنـچـه را نقل كرديم ، از كتب از حديث و روايات ، گرفته شده ، از خداى بزرگ كمك مى جوييم و از درگاه او توفيق سعادت مى خواهيم .


سایت جامع سربازان اسلام
حضرت مهدی،امام مهدی،علائم ظهور حضرت مهـدى،علائم ظهور امام زمان،علائم ظهور،علائم،ظهور،امام زمان،حضرت مهدی،زمان ظهور،زمان ظهور حضرت مهدی،زمان ظهور امام زمان،صیحه آسمانی،خسف بیدا،خروج سفیانی،ظهور نزدیک است،خروج یمانی،سید خراسانی
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام