خدمت رسانی امام سجاد(ع) به فقرا و نیازمندان

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

خدمت رسانی امام سجاد(ع) به فقرا و نیازمندان



برنامه امام سجاد(ع) این بود که در تاریکی شب انبانی به پشت می گرفت که در آن دینار و درهم بود ، و گاهی خوراک یا هیزم برمی داشت و به خانه های فقرا می برد ، خانه را در می زد و به کسی که در را می گشود مرحمت می فرمودند ، در حالی که چهره خود را پوشیده و از او پنهان می نمود تا او را نشناسد ، بعد از شهادت امام سجاد(ع) فقرا دیدند آن شخص ناشناس درب خانه آنها را نمی کوبد و از آن کمک ها و عنایت ها خبری نیست ، متوجه شدند که او امام سجاد(ع) بوده است . ولمّا وضع (ع) علی المغتسل نظروا إلی ظهره وعلیه مثل رکب الإبل ممّا کان یحمل علی ظهره إلی منازل الفقراء والمساکین . و هنگامی که بدن نازنین امام سجاد(ع) را برای غسل دادن روی تخت نهادند ، اثر آن انبان هائی را که برای تهیدستان و بیچارگان به دوش می گرفت بر پشت آن حضرت دیدند که مانند زانوی شتر پینه بسته بود ...... روزی امام سجاد(ع) از منزل خارج شد و ردائی از جنس خَز که با پشم نرم و نازک درست می کنند بر دوش داشت ، در بین راه گدایی به او برخورد کرد و رداء آن حضرت را گرفت ، امام سجاد(ع) بدون اینکه اعتنا کند گذشت و آن را رها کرد . و رسم امام سجاد(ع) چنین بود که جامه پشمی برای زمستان خود می خرید ، و چون تابستان فرا می رسید آن را می فروخت و بهای آن را به فقرا می بخشید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 507)
نیازمندان،فقرا و نیازمندان،نیازمندان و فقرا،خدمت رسانی،خدمت رسانی امام سجاد،خدمت رسانی های امام سجاد،خدمت رسانی به فقرا،خدمت رسانی به نیازمندان،خدمت رسانی به فقرا و نیازمندان،خدمت رسانی امام سجاد به فقرا،خدمت رسانی امام سجاد به نیازمندان