رفتار امام سجاد(ع) با غلامش

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

رفتار امام سجاد(ع) با غلامشروزی امام سجاد(ع) غلامش را دو بار صدا زد و او پاسخ نداد ، وقتی در مرتبه سوم جواب داد ، امام سجاد(ع) به او فرمودند : صدای مرا نشنیدی؟ او گفت: چرا . امام سجاد(ع) فرمودند: پس چرا پاسخ ندادی؟ او گفت: چون در ایمن بودم و از تو نمی ترسیدم . امام سجاد(ع) فرمودند: الحمدللَّه الّذی جعل مملوکی یأمننی ، سپاس خدا را که غلامم را از من در ایمنی قرار داده و از من بیمناک نیست .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 545)
رفتار امام سجاد،رفتارهای امام سجاد،امام سجاد و غلامش،رفتار امام سجاد با غلام،رفتار امام سجاد با غلامش،طرز رفتار امام سجاد،مدل رفتار امام سجاد،رفتار امام سجاد چگونه بود؟