تخمیس اشعار (ابی نواس) در مدح امام رضا(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تخمیس اشعار (ابی نواس) در مدح امام رضا(ع)چهار بیت در مدح امام رضا(ع) سروده شده است که به (شاعر معروف) ابی نواس منسوب است ، عبد الباقی عمری این ابیات را چنین تخمیس نموده است :

من معانی البیان أظهرت سراً *** شاع ما بین شیعه الآل جهراً

وغداه استحال شعری سحراً *** قیل لی أنت أشعر الناس طراً

فی المعانی وفی الکلام النبیه *** فهو الدن وهی فیه مدام

بید الفکر فض عنها ختام *** وبسلک لایعتریه انفصام

لک من جوهر القریض نظام *** یثمر الدر فی یدی مجتنیه

بنفیس منه اشترین النفوسا *** *** وعلی المشتری أدرت الشموسا

ومن الشعر قد ملأت الطروسا *** فلماذا ترکت مدح ابن موسی ؟

والخصال التی تجمعن فیه *** *** وهو القائد العلا بزمام

لمقام ما فوقه من مقام *** *** فالتزم مدحه أشد التزام

قلت : لا أستطیع مدح إمام *** *** کان جبرئیل خادماً لأبیه

از معانی بیان ، رازی آشکار گشته و در میان شیعیان خاندان رسالت به صورت آشکار منتشر شد .

و بامدادان شعر من تبدیل به سحر شد ، به من گفته شد : تو از همه مردم در درک معانی و فن سخن وری ممتازتر هستی .

آن همانند جامی لبریز از شراب است ، که دست اندیشه می خواهد مُهر نوآوری آن را بگشاید.

و چنان باهم پیوسته و به نظم کشیده شده ، که هرگز از هم جدا نمی شود؛

برای تو از گوهر ، شعر بانظم و مرتبی است .

چنان نظمی است که همانند دری که بدست آورده است.

با اشعار گرانبهای آن ، می شود جانها را خرید و بر مشتری ، آفتابها ریزش می کند .

و از آن شعر صحیفه ها پر گردد؛ بس برای چه مدح علی بن موسی(ع) را ترک کرده ای؟،

و از صفات ممتازی که در او گرد هم آمده ، چیزی نمی گویی ؟،

او رهبر والایی است که زمام اُمور را بدست دارد ، او دارای مقامی است که فوق آن قابل تصور نیست .

بنابراین ، محکم و استوار بر مدح او ملتزم شو . من در پاسخ آنان گفتم : من توانایی مدح و ثنای امامی را که جبرئیل خادم جد بزرگوارش بود ، ندارم .او همچنین در سروده دیگری می گوید:

إن کنت تخشی نکبه *** *** *** من جائر أو غادر

لذ بالرضا بن الکاظم ب *** *** ن الصادق بن الباقر علیهم السلام

اگر از سختی و مصیبت ستمگر یا حیله گری بیمناکی ؛

به آستان امام رضا(ع) فرزند امام کاظم(ع) فرزند امام صادق(ع) فرزند امام باقر(ع) پناهنده شو .
تخمیس،تخمیس اشعار،ابی نواس،تخمیس ابی نواس،اشعار ابی نواس،تخمیس اشعار ابی نواس،در مدح امام رضا،اشعار ابی نواس در مدح امام رضا(ع)،شعر در مدح امام رضا،اشعار در مدح امام رضا،شعر قدیمی در مدح امام رضا،اشعار قدیمی در مدح امام رضا(ع)