کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

زيارتنامه امام هادی(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زيارتنامه امام هادی(ع)پس داخل شو و در وقت داخل شدن پای راست را مقدّم دار و بايست نزد ضريح حضرت علی هادی عليه السلام رو به قبر و پشت به قبله و صد مرتبه اَلله اَكْبَرُ بگو و بگو:اَلسَّلام عليْكَ يا اَبَا الحَسَن علی بْن محَمدٍ الزَّكِی الرّاشِدَ النورَسلام بر تو ای اباالحسن علی بن محمد (امام ) پاكيزه راهبر، و روشنیالثّاقِبَ وَرَحْمه الله وَبَرَكاته اَلسَّلام عليْكَ يا صَفِی الله اَلسَّلامدرخشان و رحمت خدا و بركاتش سلام بر تو ای برگزيده خدا سلامعليْكَ يا سِرَّ الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَبْل الله اَلسَّلام عليْكَ يا آل اللهبر تو ای راز (دار) خدا سلام بر تو ای رشته (محكم ) خدا سلام بر تو ای (كه در زمره ) خاندان خدا (هستی )اَلسَّلام عليْكَ يا خِيَرَه الله اَلسَّلام عليْكَ يا صَفْوَه الله اَلسَّلام عليْكَسلام بر تو ای انتخاب شده خدا سلام بر تو ای برگزيده خدا سلام بر تويا اَمين الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَقَّ الله اَلسَّلام عليْكَ يا حَبيبَ اللهای امانتدار خدا سلام بر تو ای شايسته (درگاه ) خدا سلام بر تو ای حبيب خدااَلسَّلام عليْكَ يا نورَ الاَْنوارِ اَلسَّلام عليْكَ يا زَيْن الاَْبْرارِ اَلسَّلامسلام بر تو ای روشنی روشنيها سلام بر تو ای زيور نيكان سلامعليْكَ يا سَليل الاَْخْيارِ اَلسَّلام عليْكَ يا عنصُرَ الاَْطْهارِ اَلسَّلامبر تو ای فرزند نيكان سلام بر تو ای عنصر پاكان سلامعليْكَ يا حُجَّه الرَّحْمن اَلسَّلام عليْكَ يا رُكْن الاْيمان اَلسَّلام عليْكَبر تو ای حجت خدای رحمان سلام بر تو ای ركن ايمان سلام بر تويا موْلی المومنين اَلسَّلام عليْكَ ياوَلی الصّالحين اَلسَّلام عليْكَای سرور مو منان سلام بر تو ای سرپرست شايستگان سلام بر تويا علم الهدی اَلسَّلام عليْكَ يا حَليفَ التقی اَلسَّلام عليْكَ يا عمودَای پرچم هدايت سلام بر تو ای ملازم تقوی و پرهيزكاری سلام بر تو ای استوانهالدّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن خاتم النبِيّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن سَيِّدِدين سلام بر تو ای فرزند خاتم پيمبران سلام بر تو ای فرزند آقایالوَصِيّين اَلسَّلام عليْكَ يَا بْن فاطِمه الزَّهرآءِ سَيِّدَه نسآءِ العالميناوصياء سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا بانوی زنان جهانياناَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الاَْمين الوَفِی اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها العلم الرَّضِیسلام بر تو ای امانتدار باوفا سلام بر تو ای پرچمدار پسنديده (دين )اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الزّاهدُ التقِی اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الحُجَّه علیسلام بر تو ای پارسای با تقوی سلام بر تو ای حجت برالخَلقِ اَجْمعين اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها التالی للقُرْآن اَلسَّلام عليْكَ اَيُّهاهمه خلق سلام بر تو ای تلاوت كننده (يا هم تلو) قرآن سلام بر تو ایالمبَيِّن للحَلال من الحَرام اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها الوَلی الناصِحُ اَلسَّلامبيان كننده حلال از حرام سلام بر تو ای سرپرست خيرخواه سلامعليْكَ اَيُّها الطَّريقُ الواضِحُ اَلسَّلام عليْكَ اَيُّها النجْم اللاّئِحُ اَشْهدُبر تو ای راه روشن سلام بر تو ای اختر درخشان گواهی دهميا موْلای يا اَبَا الحَسَن اَنكَ حُجَّه الله علی خَلقِه وَخَليفَته فیای مولای من ای ابا الحسن كه بطور مسلم توئی حجت خدا بر خلقش و جانشين او دربَرِيَّته وَاَمينه فی بِلادِه وَشاهدُه علی عبادِه وَاَشْهدُ اَنكَ كَلمهآفريدگانش و امين او در شهرهايش و گواه او بر بندگانش و گواهی دهم كه توئی روح و حقيقتالتقْوی وَبابُ الهدی وَالعرْوَه الوُثْقی وَالحُجَّه علی من فَوْقَتقوی و درگاه هدايت و رشته محكم حق و حجت بر هر كه رویالاَْرْضِ وَمن تحْت الثَّری وَاَشْهدُ اَنكَ المطَهرُ من الذنوبِ المبَرَّءُزمين و هر كه در زير زمين است و گواهی دهم كه تو پاكی از گناهان و مبرا هستیمن العيُوبِ وَالمخْتصُّ بِكَرامه الله وَالمحْبُوُّ بِحُجَّه الله وَالموْهوبُاز عيبها و مخصوص به كرامت خدا و اختصاص يافته به مرتبه حجت بودن خدا و به او بخشيده شدهله كَلمه الله وَالرُّكْن الذی يَلجَاءُ اِليْه العبادُ وَتحْيی بِه البِلادُ وَاَشْهدُكلمه خدا و آن ركن و پايه ای كه بندگان خدا به او پناه برند و زنده شود بوسيله اش شهرها و گواهی دهمياموْلای اَنی بِكَ وَبِابآئِكَ وَاَبْنآئِكَ موقِن مقِرُّ وَلكُم تابِع فی ذاتای مولای من كه من نسبت به تو و به پدران و فرزندانت يقين و اقرار دارم و پيرو شمايم در موردنفْسی وَشَرايِع دينی وَخاتمه عملی وَمنقَلبی وَمثْوای وَاَنی وَلیخودم و قوانين و احكام دينم و سرانجام كردارم و جای بازگشت و منزلگاهم و من دوستدارملمن والاكُم وَعدُوُّ لمن عاداكُم مومن بِسِرِّكُم وَعلا نيَتكُم وَاَوَّلكُمكسی كه شما را دوست دارد و دشمنم با كسی كه شما را دشمن دارد ايمان دارم به راز درونی و آشكارتان و آغازوَآخِرِكُم بِاَبی اَنت وَاُمی وَالسَّلام عليْكَ وَرَحْمه الله وَبَرَكاتهو انجامتان پدر و مادرم به فدايتان و سلام و رحمت خدا و بركاتش بر تو بادپس ببوس ضريح را و بگذار روی راست را بر آن پس طرف چپ رُو را بگذار و بگو:اَللهم صَل علی محَمدٍ وَآل محَمدٍ وَصَل علی حُجَّتكَ الوَفِی وَوَليِّكَخدايادرود فرست بر محمد و آل محمد و درود فرست بر حجت با وفايت و نمايندهالزَّكِی وَاَمينكَ المرْتضی وَصَفِيِّكَ الهادی وَصِراطِكَ المسْتقيمپاكت و امانتدار پسنديده ات و برگزيده راهنمايت و راه راستتوَالجاَّدَّه العظْمی وَالطَّريقَه الوُسْطی نورِ قُلوبِ المومنين وَوَلیو بزرگترين جاده و معتدل ترين طريقه ، روشنی دلهای مردمان با ايمان و سرورالمتقين وَصاحِبِ المخْلصين اَللهم صَل علی سَيِّدِنا محَمدٍ وَاَهلپرهيزكاران و يار مردمان با اخلاص خدايا درود فرست بر آقای ما محمد و خاندانشبَيْته وَصَل علی علی بْن محَمدٍ الرّاشِدِ المعصُوم من الزَّللو درود فرست بر علی بن محمد آن راهبر معصوم از گناه و لغزشوَالطّاهرِ من الخَلل وَالمنقَطِع اِليْكَ بِالاَْمل المبْلوِّ بِالفِتن وَالمخْتبَرِو پاك از عيب و خلل و آنكه آرزوی خود را از خلق بسوی تو بريده آن مبتلا به آشوبها و آزمودهبِاْلمحَن وَالممتحَن بِحُسْن البَلوی وَصَبْرِالشَّكْوی مرْشِدِ عبادِكَبه محنتها و امتحان شده به آزمايش نيكو و بردباری در شكايت مرشد بندگانتوَبَرَكَه بِلادِكَ وَمحَل رَحْمتكَ ومسْتوْدَع حِكْمتكَ وَالقآئِدِ اِلیو بركت شهرهايت و محل رحمتت و جای سپردن حكمتت و پيشرو بسویجَنتكَ العالم فی بَرِيَّتكَ وَالهادی فی خَليقَتكَ الذی ارْتضَيْته

 

بهشتت ، دانشمند در ميان خلقت و راهنمای در آفريدگانت آن كس كه پسندش كردیوَانتجَبْته وَاخْترْته لمقام رَسُولكَ فی اُمته وَاَ لزَمته حِفْظَ شَريعتهو برگزيدی و انتخابش كردی برای جانشينی پيامبرت در ميان امتش و ملزمش كردی برای نگهداری شريعت آن حضرتفَاسْتقَل بِاَعبآءِ الوَصِيَّه ناهضاً بِها ومضْطَلعاً بِحَملها لم يَعثُرْ فیو او نيز به تنهائی بار سنگين جانشينی را بدوش كشيد و از جا بلند كرد و توانا بود بر حمل آن نلغزيد در هيچمشْكِل وَلا هفافی معضِل بَل كَشَفَ الغُمه وَسَدَّ الفُرْجَه وَاَدَّیپيش آمد مشكلی و نه در هيچ كار پيچيده ای بلكه هر اندوهی را برطرف كرد و هر رخنه ای را بربست و انجام دادالمفْترَضَ اَللهم فَكَما اَقْرَرْت ناظِرَ نبِيِّكَ بِه فَرَقِّه دَرَجَته وَاَجْزِلهر واجبی را خدايا چنانچه ديده پيغمبرت را بدو روشن كردی پس درجه اش را بالا ببر و پاداشش رالدَيْكَ مثُوبَته وَصَل عليْه وَبَلغْه منا تحِيَّه وَسَلاماً وَآتنا من لدُنكَنزد خود شايان گردان و درود فرست بر او و برسان به آن حضرت از طرف ما تحيت و سلامی و بده به مافی موالاته فَضْلاً وَاِحْساناً وَمغْفِرَه وَرِضْواناً اِنكَ ذوالفَضْلدر دوستی او از نزدخويش فضل و احسان و آمرزش و خوشنوديت را كه براستی تو دارای فضلالعظيم بزرگی هستیپس نماز زيارت بگذار و چون سلام دادی بگو:يا ذاالقُدْرَه الجامعهای دارای قدرت كامل (از همه جهت)وَالرَّحْمه الواسِعه وَالمنن المتتابِعه وَالاْلاَّءِ المتواترَه وَالاَْي ادِیو رحمت فراخ و عطاهای دنبال هم و نعمتهای پی درپی و دستگيريهایالجَليله وَالمواهبِ الجَزيله صَل علی محَمدٍ وَآل محَمدٍ الصّادِقينبزرگ و بخششهای شايان درود فرست بر محمد و آل محمد آن راستگويان بزرگواروَاَعطِنی سُولی وَاجْمع شَملی وَلم شَعثی وَزَكِّ عملی وَلا تزِ غْو بده به من خواسته ام را و گردآور پراكندگيم را و اصلاح كن پريشانيم را و پاك گردان عملم را و منحرف سازقَلبی بَعدَ اِذ هدَيْتنی وَلا تزِل قَدَمی وَلا تكِلنی اِلی نفْسی طَرْفَهدلم را پس از اينكه راهنمائيم كردی و نلغزان گامم را و وامگذار مرا بخودم چشمعيْن اَبَداً وَلا تخَيِّبْ طَمعی وَلا تبْدِ عوْرَتی وَلا تهتكْ سِتری وَلابرهمزدنی هرگز و محروم مكن طمع و آرزويم را و سرپوش از عيوبم برمدار و پرده ام را مدران وتوحِشْنی وَلا تويِسْنی وَكُن بی رَوفاً رَحيماً وَاهدِنی وَزَكِّنیبه وحشتم گرفتار مكن و نوميدم مكن و نسبت به من رو وف و مهربان باش و هدايتم كن و پاكوَطَهرْنی وَصَفِّنی وَاصْطَفِنی وَخَلصْنی وَاسْتخْلصْنی وَاصْنعنیو پاكيزه ام كن و صفايم ده و برگزينم و نجاتم ده و خالصم گردان و كامل و آراسته ام كنوَاصْطَنعنی وَقَرِّبْنی اِليْكَ وَلا تباعدْنی منكَ وَالطُفْ بی وَلاو به ادب خود مو دبم كن و به خودت نزديكم كن و از خود دورم مكن و به من لطف فرما وتجْفُنی وَاَكْرِمنی وَلا تهنی وَما اَسْئَلكَ فَلا تحْرِمنی وَما لا اَسْئَلكَمورد بی لطفی و جفا قرارم مده و گراميم بدار و خواری به من روا مدار و آنچه از تو خواهم محرومم مفرما و آنچه را نخواهمفَاجْمعه لی بِرَحْمتكَ يا اَرْحَم الرّاحِمين وَاَسْئَلكَ بِحُرْمه وَجْهكَبرايم گرد آر به مهرت ای مهربانترين مهربانان و از تو خواهم به حرمت ذاتالكَريم وَبِحُرْمه نبِيِّكَ محَمدٍ صَلواتكَ عليْه وَآله وَبِحُرْمه اَهلگراميت و به حرمت پيامبرت محمد كه درودهای تو بر او و آلش باد و به حرمت خاندانبَيْت رَسُولكَ اَميرِ المومنين علي وَالحَسَن وَالحُسَيْن وَعليپيامبرت : امير مو منان علی و حسن و حسين و علیوَمحَمدٍ وَجَعفَرٍ وَموسی وَعلي وَمحَمدٍ وَعلي وَالحَسَن وَالخَلفِو محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و آن يادگارالباقی صَلواتكَ وَبَرَكاتكَ عليْهم اَن تصَّلی عليْهم اَجْمعين وَتعجِّلبازمانده كه درودهای تو و بركاتت بر ايشان باد كه درود فرستی بر همه ايشان و شتاب كنیفَرَجَ قآئِمهم بِاَمرِكَ وَتنصُرَه وَتنتصِرَ بِه لدينكَ وَتجْعلنی فیدر ظهور و فرج قائم ايشان كه به فرمان تو قيام كند و ياريش كنی و ياری كنی بوسيله او دين خود را و قرار دهیجُمله الناجين بِه وَالمخْلصين فی طاعته وَاَسْئَلكَ بِحَقِّهم لمامرا در زمره نجات يافتگان بدو و اخلاص ورزان در فرمانبرداريش و از تو خواهم به حق ايشان كهاسْتجَبْت لی دَعوَتی وَقَضَيْت لی حاجَتی وَاَعطَيْتنی سُولیدعايم را به اجابت رسانی و حاجتم را برآوری و خواسته ام را به من عطا كنیوَكَفَيْتنی ما اَهمنی من اَمرِ دُنيای وَآخِرَتی يا اَرْحَم الرّاحِمين ياو مهم كارهای دنيا و آخرتم را كفايت كنی ای مهربانترين مهربانان اینورُ يا بُرْهان يا منيرُ يا مبين يا رَبِّ اكْفِنی شَرَّ الشُّرُورِ وَآفاتروشنی و ای دليل برّان ای روشنی بخش ای آشكار كننده پروردگارا كفايت كن مرا از شرّ هر شرّی و هم از آفتهایالدُّهورِ وَاَسْئَلكَ النجاه يَوْم يُنفَخُ فِی الصُّورِروزگار و از تو خواهم نجات و رهائی را در روزی كه دميده شود در صورو دعا كن برای هر چه خواهی و بسيار بگو:يا عدَّتی عندَ العدَدِ وَيا رَجآئی وَالمعتمدَ وَيا كَهفیای ذخيره من در برابر ذخيره ها و ای اميد من و تكيه گاهم و ای پناهگاهوَالسَّندَ يا واحِدُ يا اَحَدُ وَيا قُل هوَ الله اَحَدٌ اَسْئَلكَ اللهم بِحَقِّ منو پشت و پناهم ای يگانه ای يكتا و ای كه درباره خود فرمودی : بگو خدا يكی است ، از تو خواهم خدايا به حقخَلقْت من خَلقِكَ وَلم تجْعل فی خَلقِكَ مثْلهم اَحَداً صَل علیهر كه را از آفريدگانت خلق كردی و هيچكس را مانند آنها در ميان آفريدگانت قرار ندادی درود فرست برجَماعتهم وَافْعل بی كَذا وَكَذاگروه آنها و درباره من چنين و چنان كنو به جای اين كلمه حاجت بخواه همانا روايت شده از آن حضرت كه فرمود من از خداوند عزّوجل خواسته ام كه نا اميد برنگرداند كسی را كه بخواند اين دعا را در روضه من بعد از من

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
زيارتنامه،زيارت نامه،زيارتنامه امام هادی،زيارت نامه امام هادی،متن زيارتنامه امام هادی،متن زيارت نامه امام هادی(ع)،زيارتنامه امام دهم،زيارتنامه امام نقی،زيارتنامه امام علی نقی،زيارتنامه امام علی النقی،زيارتنامه امام علی بن محمد الهادی(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام