12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

12بند محتشم کاشانی

این کشته ی فتاده به هامون ، حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون ، حسین توست
این نخل تر ، کز آتش جان سوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون ، حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون ، که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون ، حسین توست
این غرقه ي محیط شهادت ، که روی دشت
از موج خون او شده گلگون ، حسین توست
این خشک لب فتاده ي دور از لب فرات
کز خون او ، زمین شده جیحون ، حسین توست
این شاه کم سپاه ، که با خیل اشک و آه
خرگاه ، زین جهان زده بیرون ، حسین توست
این قالب تپان ، که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون ، حسین توست
چون روی در بقیع ، به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را ، کباب کرد
9
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12بند محتشم کاشانی

1
این کشته ی فتاده به هامون حسین توست،وین صید دست و پا زده در خون حسین توست،دود از زمین رسانده به گردون حسین توست،این ماهی فتاده به دریای خون که هست،زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست،از موج خون او شده گلگون حسین توست

اشعار ترکيب بند محتشم کاشانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام